Paginabegin

Algemene voorwaarden van Rolight Theatertechniek B.V.

Artikel 1 – Algemeen
1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en leveringen van producten en/of diensten van Rolight Theatertechniek B.V. gevestigd te Enschede (hierna: “Rolight”) en alle uitgevoerde of uit te voeren overeenkomsten die zijn gesloten met Rolight.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” aangeduid, iedere (rechts)persoon die met Rolight in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door Rolight te leveren zaken en/of diensten.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “zaak” mede verstaan alle werkzaamheden en diensten die verband houden met de levering van een zaak.
1.4  Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen gelden niet eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden.
1.5 Indien Rolight en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn overeengekomen, dan laat dit de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet, behalve voor zover de bepalingen van deze algemene voorwaarden overduidelijk strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. In dat geval prevaleren in zoverre de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
1.6 Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. Indien Rolight en de opdrachtgever een afwijking op of aanpassing van deze algemene voorwaarden overeenkomen, dan geldt de afwijking en/of aanpassing slechts voor de overeenkomst met betrekking waartoe de afwijking en/of aanpassing is overeengekomen, en niet voor andere of aanvullende overeenkomsten.
Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen van Rolight, werknemers van Rolight of uitlatingen gedaan namens Rolight, zijn geheel vrijblijvend. Rolight is in elk geval ook gerechtigd om haar aanbod in te trekken indien dit binnen 7 dagen na het doen van dat aanbod niet schriftelijk door de opdrachtgever is aanvaard.
2.2 Rolight is slechts gebonden indien een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten tussen Rolight en de opdrachtgever die door beide partijen is ondertekend, dan wel indien Rolight een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt naar de opdrachtgever.
2.3 De opdrachtbevestiging geldt als een correcte en complete weergave van de overeenkomst die is gesloten tussen Rolight en de opdrachtgever.
2.4 Indien er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten en tevens geen schriftelijke opdrachtbevestiging is verstuurd, dan zullen partijen desondanks gebonden zijn indien Rolight begint met de uitvoering van de overeenkomst. De factuur zal in dat geval worden beschouwd als de bevestiging van de opdracht van de opdrachtgever en als de correcte weergave van de overeenkomst tussen Rolight en de opdrachtgever.
2.5 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien de wijzigingen schriftelijk tussen Rolight en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
Artikel 3 – Mededelingen, gegevens en opgaven
3.1 De mededelingen, gegevens in drukwerken (waaronder begrepen tekeningen en afbeeldingen) en opgaven door Rolight gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard dan ook, zijn vrijblijvend en voor Rolight nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
Artikel 4 – Prijs
4.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, emballage en transportkosten.
4.2 Rolight is bevoegd om de opgegeven of overeengekomen prijs aan te passen indien de kostprijs van de elementen op basis waarvan de prijs is bepaald zijn gestegen. Deze elementen zijn onder andere, maar niet limitatief: grondstoffen, onderdelen, elektriciteit en gas, producten die zijn verkregen van derden, salarissen, sociale lasten en verzekeringspremies, door of vanwege (semi-)overheden opgelegde lasten (waaronder begrepen in- of doorvoerrechten) of andere kostprijsbestanddelen (waaronder begrepen valutawijzigingen) en lasten.
Artikel 5 – Facturen en betalingen
5.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Rolight is bevoegd alle deelleveringen afzonderlijk te factureren.
De opdrachtgever is bij gebreke van tijdige betaling vanaf de eerste verzuimdag automatisch de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd over het factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Rolight moeten worden gemaakt om nakoming van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever af te dwingen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van EUR 50,--. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, is Rolight echter bevoegd de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
5.2 De opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enig tegenvordering die hij mocht hebben of meent te hebben op Rolight, dan wel zijn betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk op te schorten.
5.3 Rolight is bevoegd om op elk moment een vooruitbetaling te verlangen van de opdrachtgever, dan wel elke vorm van zekerheid zoals, maar niet limitatief, pandrechten en bankgaranties.
Artikel 6 – Levering, levertijd en retourzendingen
6.1 De levertijd vangt aan op de dag van de overeenkomst, danwel de dag dat Rolight beschikt over alle voor de levering noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, etc., danwel de dag van ontvangst door Rolight van de vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling.
6.2 De opdrachtgever kan de zaken bij het bedrijf of magazijn van Rolight of elke andere door Rolight aangewezen plaats ophalen, tenzij anders is overeengekomen.
6.3 De opdrachtgever verleent Rolight bij voorbaat toestemming om de door Rolight geleverde zaken in gedeelten te leveren.
6.4 Overeengekomen levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van schade aan de zijde van de opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Rolight. Rolight zal bij een overschrijding van de levertijd, dan wel indien duidelijk wordt dat zij de leveringstijd zal overschrijden, de opdrachtgever schriftelijk informeren over de geschatte periode waarmee de leveringstijd zal worden verlengd.
6.5 Indien de opdrachtgever de zaken niet direct afneemt nadat hem is medegedeeld dat deze te zijner beschikking staan komt de opslag daarvan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6.6 Bij speciale bestellingen en maatwerk kunnen bepaalde items op maat gemaakt worden. In dergelijke gevallen kan het voorkomen dat goederen, afkomstig van Rolight en specifiek voor de klant besteld of op maat vervaardigd, niet geretourneerd kunnen worden. In de orderbevestiging wordt expliciet aangegeven wanneer er items worden besteld die als zodanig zijn gekenmerkt.
Artikel 7 – Transport
7.1 Transportkosten zijn niet in de prijs begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Rolight het transport van de goederen verzorgt, komt het transport voor rekening en risico van de opdrachtgever, evenals alle verschuldigde vrachtkosten, belastingen en andere heffingen, invoerrechten en alle overige kosten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.
7.2 De kosten die zijn gerelateerd aan specifieke eisen van de opdrachtgever met betrekking tot het transport van de zaken, komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 8 – Derden
8.1 Rolight is bevoegd om voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Rolight en de opdrachtgever opdrachten te verstrekken aan derden.
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van Rolight tot aan het moment waarop alle vorderingen van Rolight op de opdrachtgever met betrekking daartoe volledig zijn voldaan.
9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd om de geleverde zaken te bezwaren met pandrechten, over te dragen of te verwerken, tenzij dit nodig is voor de gewone bedrijfsuitvoering.
Artikel 10 – Garantie
10.1 Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt Rolight ter zake van door haar geleverde zaken een garantie aldus, dat in geval van gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij zijn ontstaan binnen zes maanden na de levering, uitsluitend of als direct gevolg van een gebrekkige vervaardiging van de zaak of gebruik van slecht(e) grondstoffen of materiaal, de betreffende zaken of onderdelen kosteloos door Rolight door nieuwe zullen worden vervangen. De opdrachtgever zal Rolight hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in de gelegenheid stellen. Kosten die ontstaan, doordat hieraan niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten van onderzoek door Rolight naar vermeende gebreken komen ten laste van de opdrachtgever, indien geen gebrek aanwezig blijkt te zijn waarvoor garantie is verleend.
10.2 De garantie van Rolight geldt niet indien de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken of indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de kwaliteit van de toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde zaken of indien Rolight in overleg met de opdrachtgever gebruikte zaken levert.
10.3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- of importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de daarbij gestelde garantiebepalingen van deze derden. Op van derden betrokken onderdelen en/of zaken wordt door Rolight nooit meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.
10.4 In geval de opdrachtgever aan Rolight grondstoffen of zaken ter bewerking verstrekt, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerking. Deze garantie is beperkt tot herverrichting van die bewerking, met overeenkomstige toepassing van het hiervoor bepaalde in dit artikel 10 van de algemene voorwaarden.
10.5 Rolight is nooit verplicht om haar garantieverplichtingen na te komen voorzover de kosten, die daaruit voor haar voortvloeien, hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van zaken overeengekomen prijs.
10.6 Rolight is alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11 – Reclame
11.1 De opdrachtgever dient de zaken na levering direct te (laten) controleren. De opdrachtgever mag geen zaken retourneren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rolight.
11.2 Klachten over de geleverde zaken dienen door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen na levering van de zaken te worden gemeld aan Rolight, met vermelding van het eventueel bijbehorende factuurnummer en ordernummer. De aard van het gebrek dient uit de schriftelijke klacht afdoende te blijken.
11.3 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan Rolight te worden gemeld.
11.4  Indien de opdrachtgever geen klachten heeft gemeld binnen de voornoemde periodes, zullen de geleverde zaken en zullen de facturen worden aangemerkt als geaccepteerd en goedgekeurd. Klachten die gemeld worden na de voornoemde periodes zullen niet in behandeling worden genomen.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Rolight, haar bestuurders en ondergeschikten en derden die zij betrekt bij de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, zijn niet aansprakelijk voor enige schade voorvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst en de (wijze van) uitvoering daarvan, welke opdrachtnemer of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht de oorzaak.
12.2 Rolight is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade daaronder begrepen.
12.3 Indien Rolight ondanks het bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk mocht zijn, kan zij slechts aansprakelijkheid dragen voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de onder die verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Rolight echter nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de desbetreffende overeenkomst.
12.4 De opdrachtgever vrijwaart Rolight hierbij voor alle eventuele vorderingen van derden voor enige schade waarvoor Rolight jegens de opdrachtgever geen aansprakelijkheid draagt, welke schade verband houdt met door Rolight geleverde zaken of verrichte diensten.
12.5 De in de artikelen 12.1 en 12.2 van deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van een bestuurder of bestuurders van Rolight zel.
Artikel 13 – Ontbinding
13.1 Alle vorderingen die Rolight heeft, uit welke hoofde dan ook, op de opdrachtgever, worden direct opeisbaar indien:
  I de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de op de opdrachtgever rustende verplichtingen uit de overeenkomst met Rolight of deze algemene voorwaarden en niet binnen zeven dagen na ontvangst van een schriftelijke mededeling daartoe alsnog aan haar verplichtingen voldoet.
  II de opdrachtgever een aanvraag heeft gedaan tot surseance van betaling;
  III de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of is ontbonden;
  IV de opdrachtgever als rechtspersoon geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, wordt ontbonden of geliquideerd;
  V op de goederen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd.
13.2 In de voornoemde gevallen is de opdrachtgever op grond van deze algemene voorwaarden direct en automatisch in verzuim. Rolight heeft het recht om in de voornoemde situaties de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Rolight direct, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden.
13.3 Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden, heeft Rolight het recht op vergoeding door de opdrachtgever van alle door Rolight geleden schaden, kosten, rente en dergelijke, welke voortvloeien uit de ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
Artikel 14 – Overmacht
14.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden verstaan: omstandigheden die de (tijdige) nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Rolight zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere, maar niet limitatief, worden begrepen: wijzigingen in wet- en regelgeving, ziekte van het personeel, natuurrampen, oorlog, openbare ordeverstoringen, uitvallen van machines en/of storingen en het niet kunnen inkopen van de benodigde grondstoffen, halffabrikaten, apparatuur, brandstof of transport, een en ander zowel indien deze voorkomen bij zowel Rolight als bij toeleveranciers.
14.2 Indien Rolight door overmacht wordt verhinderd om de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst na te komen, heeft Rolight het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
14.3 Rolight is niet schadeplichtig jegens de opdrachtgever wegens vertraging van de uitvoering van de overeenkomst dan wel de niet uitvoering van de overeenkomst.
14.4 Rolight zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de oorzaak van de overmacht weg te nemen.
14.5 Indien Rolight bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren.
Artikel 15 – Conversie
15.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. Partijen zullen dan een nieuwe bepaling overeenkomen die in de plaatst treedt van de ongeldige bepaling. De nieuwe bepaling moet, gelet op de bedoeling van partijen, qua strekking zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepaling.
Artikel 16 – Geschillen en toepasselijk recht
16.1 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Rolight en de opdrachtgever is uitsluitend (intern) Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van enig eenvormig internationaal recht of enig verdragsrecht, enige EG-Verordening of EG-Richtlijn daaronder begrepen, dat krachtens het toepasselijke Nederlandse recht van toepassing zou (kunnen) zijn.
16.2 Indien Rolight en de opdrachtgever geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen Rolight en de opdrachtgever niet in der minne kunnen regelen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Almelo. Rolight is echter gerechtigd een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever.
16.3 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet dat Rolight en de opdrachtgever in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om een geschil te laten beslechten door mediation of bij wijze van arbitrage of bindend advies.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.

AANVULLENDE VOORWAARDEN PROJECTREALISATIE

Artikel 1 – Geldigheid
1.1 Voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten waarbij Rolight op locatie werkzaamheden verricht en/of waarbij Rolight maatoplossingen realiseert, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Het niet voldoen aan gestelde project voorwaarden kan resulteren in meerwerk, echter nimmer in minderwerk.
Artikel 2 – Algemeen
2.1  Werkzaamheden/installaties van derden die betrekking hebben op werkzaamheden van Rolight dienen afgerond en operationeel te zijn voordat Rolight met haar werkzaamheden start (o.a. E-installatie, toneelmachinerie etc).
2.2 De ruimte dient schoon, stofvrij en vrij van obstakels gebruikt te kunnen worden.
2.3 Opdrachtgever of beslissingsbevoegde afgevaardigde hiervan dient gedurende de hele installatieperiode bereikbaar te zijn (minimaal telefonisch).
Artikel 3 – Plaatsing/montage
3.1 Situatie op locatie dient overeen te komen met goedgekeurde tekeningen.
3.2 De aanbieding is exclusief het eventueel demonteren en/of verwijderen van de huidige installatie.
3.3 De aanbieding is exclusief het aanbrengen of aanpassen van plaatsingsoppervlakken of ophangpunten.
3.4 Indien het inhangen van armaturen onderdeel is van de opdracht dient de gebruiker een lichtplan aan te leveren met posities van armaturen en wcd’s. Dit lichtplan dient uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden in het bezit van Rolight te zijn. Armaturen die niet op een lichtplan staan worden als los licht beschouwd en niet ingehangen.
3.5 De aanbieding is exclusief het stofvrij verpakken van geïnstalleerde componenten (tegen bouwstof).
3.6 Indien expliciet overeengekomen is dat Rolight de armaturen afstelt volgens een lichtplan dient de ruimte op ieder door Rolight gewenst moment volledig verduistert te kunnen worden. Ook als dit betekend dat derden dan hun werkzaamheden niet voort kunnen zetten.
Artikel 4 – E-installatie
4.1 Bekabeling dient ter plaatse van de te maken connecties op lengte aanwezig te zijn en duidelijk gecodeerd.
4.2 De aanbieding is exclusief
  a. het aanleggen van E-bekabeling, kabelgoten, leidingen etc.
  b. het verlengen of anderszins aanpassen van de bestaande bekabeling.
  c. aansluiten van litzes (bij bijvoorbeeld YMvKas kabel).
  d. het eventueel aanpassen van bestaande patch- of overzetkasten.
  e. het eventueel aansluiten van de hoofdstroomvoorziening.
Artikel 5 – Hangende- en/of hijsinstallaties
5.1  Rolight voorziet niet in ophangpunten voor hijsmiddelen of vast hangende installaties. Ophangpunten en/of plafondconstructies dienen minimaal geschikt te zijn voor het veilig dragen van een dynamische last gelijk aan het maximale draag-/hijsvermogen van de in te hangen hijsmiddelen vermeerderd met het eigen gewicht van het hijsmiddel, met een minimum van 100kg per ophangpunt.
5.2 Ophangpunten dienen deugdelijk bevestigd en geborgd te zijn.
5.3 Ophangpunten dienen te voldoen aan alle ter plaatse geldende wet- en regelgeving.
5.4 Rolight kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de sterkte van de plafond-/ophangconstructie die door derden is voorzien.
Artikel 6 – Transport
6.1  De aanbieding is exclusief het verplaatsen van goederen via trappen.
6.2 Laad- en losplaats dient verhard en goed toegankelijk te zijn met een vrachtwagen.
6.3 Ondergrond waarover goederen verplaatst moeten worden dient geheel met een palletwagen bereden te kunnen worden (hard en vrij van obstakels en hoogteverschillen).
6.4 Er dient kostenloze parkeerruimte beschikbaar te zijn in de directe omgeving van de locatie.
Artikel 7 – (Op)levering
7.1 Opdrachtgever of beslissingsbevoegde afgevaardigde hiervan dient aanwezig te zijn om te leveren materialen en diensten in ontvangst te nemen en af te tekenen.
7.2 Indien (werkzaamheden van) derden beletten dat de installatie getest kan worden zal er worden opgeleverd zonder te testen. Het oplossen van gebreken die hierdoor niet boven water konden komen wordt gezien als meerwerk.
7.3 Oplevering wordt uitgevoerd op laatste installatiedag, aansluitend aan werkzaamheden Rolight. Hierbij dient de opdrachtgever of beslissingsbevoegde afgevaardigde hiervan aanwezig te zijn.
Artikel 8 – Planning
8.1 De opdrachtgever verplicht zich om Rolight vroegtijdig op de hoogte te brengen als er ontwikkelingen zijn die de voortgang van het project dreigen te vertragen. Kosten die voortvloeien uit vertraging kunnen leiden tot meerwerk (kosten) en/of uitstel van het gehele project. Het project zal dan opnieuw in de planning worden opgenomen.
8.2 Werkzaamheden kunnen gedurende het traject worden afgestemd, echter dienen minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden definitief te worden vastgelegd.
8.3 Wachturen i.v.m. obstructie door derden worden separaat in rekening gebracht.
8.4 Rolight dient in de gelegenheid gesteld te worden haar werkzaamheden in één aaneengesloten periode af te ronden.
8.5 De locatie dient per werkdag minimaal 8 uur aaneengesloten beschikbaar te zijn voor werkzaamheden.
8.6 Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens reguliere werktijden op werkdagen van 8:30 tot 17:30. Voor werkzaamheden buiten deze uren gelden afwijkende installatietarieven.
Artikel 9 – Hulpmiddelen
9.1 De aanbieding is exclusief de huur van (rol)steiger(s), hoogwerker(s) of andere liften en hijs-/hefmiddelen.
9.2 Bij plafond montage dienen minimaal twee rolsteigers aanwezig te zijn met een platform hoogte 2mtr. lager dan de plafond-/montage hoogte, en een railing rond het platform van 1,2mtr. De rolsteigers moeten opgebouwd vrij kunnen bewegen in het gehele montagegebied, en dienen voorzien te zijn van een steigerkaart.
Artikel 10 – Betaling
10.1 In het geval van vooruitbetaling dient uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan de betalingsverplichting te zijn voldaan. Het niet voldoen aan deze voorwaarde heeft uitstel van de werkzaamheden met minimaal 5 werkdagen tot gevolg.
10.2 Wanneer de leverdatum door de opdrachtgever wordt verschoven naar een latere datum, en er is sprake van een uitgestelde leverdatum, blijft de betaling van kracht op de geprognosticeerde datum. Rolight zal dan het eigendom van de goederen overdragen aan de opdrachtgever.
Artikel 11– Opdracht
10.1 Wij accepteren een opdracht als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  a. Offerte is akkoord en ondertekend door Rolight ontvangen.
  b. Tekeningen zijn akkoord en ondertekend door Rolight ontvangen.
  c. Betalingscondities zijn overeengekomen.
  d. Eerste aanbetaling is binnen op rekening Rolight.
10.2 Na acceptatie van de opdracht ontvangt u van Rolight een opdrachtbevestiging. Vanaf dat moment gaat de overeengekomen levertijd in.
10.2 De opdracht kan producten bevatten die specifiek voor dit project worden geproduceerd of besteld. Door deze opdracht aan Rolight te verstrekken ontstaat er een afnameverplichting voor deze goederen zonder verdere mogelijkheid tot aanpassing, annulering of retournering.
Artikel 12– Levertijd
12.1 Bij Projectrealisatie dient rekening gehouden te worden met een levertijd van tenminste 8 weken na opdracht.
Artikel 13 – Meer-/minderwerk 
13.1 Meerwerk kleiner dan 10% van de totale aanneemsom wordt uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming.
13.2 Meerwerk groter dan 10% van de totale aanneemsom wordt overlegd met de opdrachtgever. Vertraging door toestemming op meerwerk kan wederom resulteren in meerwerk.
Voor het overige verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van Rolight theatertechniek BV zoals gedeponeerd bij de KvK te Enschede onder nummer 06048772.

Algemene voorwaarden van Rolight Theatertechniek B.V.

Artikel 1 – Algemeen
1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en leveringen van producten en/of diensten van Rolight Theatertechniek B.V. gevestigd te Enschede (hierna: “Rolight”) en alle uitgevoerde of uit te voeren overeenkomsten die zijn gesloten met Rolight.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” aangeduid, iedere (rechts)persoon die met Rolight in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door Rolight te leveren zaken en/of diensten.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “zaak” mede verstaan alle werkzaamheden en diensten die verband houden met de levering van een zaak.
1.4  Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen gelden niet eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden.
1.5 Indien Rolight en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn overeengekomen, dan laat dit de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet, behalve voor zover de bepalingen van deze algemene voorwaarden overduidelijk strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. In dat geval prevaleren in zoverre de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
1.6 Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. Indien Rolight en de opdrachtgever een afwijking op of aanpassing van deze algemene voorwaarden overeenkomen, dan geldt de afwijking en/of aanpassing slechts voor de overeenkomst met betrekking waartoe de afwijking en/of aanpassing is overeengekomen, en niet voor andere of aanvullende overeenkomsten.
Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen van Rolight, werknemers van Rolight of uitlatingen gedaan namens Rolight, zijn geheel vrijblijvend. Rolight is in elk geval ook gerechtigd om haar aanbod in te trekken indien dit binnen 7 dagen na het doen van dat aanbod niet schriftelijk door de opdrachtgever is aanvaard.
2.2 Rolight is slechts gebonden indien een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten tussen Rolight en de opdrachtgever die door beide partijen is ondertekend, dan wel indien Rolight een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt naar de opdrachtgever.
2.3 De opdrachtbevestiging geldt als een correcte en complete weergave van de overeenkomst die is gesloten tussen Rolight en de opdrachtgever.
2.4 Indien er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten en tevens geen schriftelijke opdrachtbevestiging is verstuurd, dan zullen partijen desondanks gebonden zijn indien Rolight begint met de uitvoering van de overeenkomst. De factuur zal in dat geval worden beschouwd als de bevestiging van de opdracht van de opdrachtgever en als de correcte weergave van de overeenkomst tussen Rolight en de opdrachtgever.
2.5 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien de wijzigingen schriftelijk tussen Rolight en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
Artikel 3 – Mededelingen, gegevens en opgaven
3.1 De mededelingen, gegevens in drukwerken (waaronder begrepen tekeningen en afbeeldingen) en opgaven door Rolight gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard dan ook, zijn vrijblijvend en voor Rolight nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
Artikel 4 – Prijs
4.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, emballage en transportkosten.
4.2 Rolight is bevoegd om de opgegeven of overeengekomen prijs aan te passen indien de kostprijs van de elementen op basis waarvan de prijs is bepaald zijn gestegen. Deze elementen zijn onder andere, maar niet limitatief: grondstoffen, onderdelen, elektriciteit en gas, producten die zijn verkregen van derden, salarissen, sociale lasten en verzekeringspremies, door of vanwege (semi-)overheden opgelegde lasten (waaronder begrepen in- of doorvoerrechten) of andere kostprijsbestanddelen (waaronder begrepen valutawijzigingen) en lasten.
Artikel 5 – Facturen en betalingen
5.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Rolight is bevoegd alle deelleveringen afzonderlijk te factureren.
De opdrachtgever is bij gebreke van tijdige betaling vanaf de eerste verzuimdag automatisch de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd over het factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Rolight moeten worden gemaakt om nakoming van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever af te dwingen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van EUR 50,--. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, is Rolight echter bevoegd de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
5.2 De opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enig tegenvordering die hij mocht hebben of meent te hebben op Rolight, dan wel zijn betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk op te schorten.
5.3 Rolight is bevoegd om op elk moment een vooruitbetaling te verlangen van de opdrachtgever, dan wel elke vorm van zekerheid zoals, maar niet limitatief, pandrechten en bankgaranties.
Artikel 6 – Levering, levertijd en retourzendingen
6.1 De levertijd vangt aan op de dag van de overeenkomst, danwel de dag dat Rolight beschikt over alle voor de levering noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, etc., danwel de dag van ontvangst door Rolight van de vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling.
6.2 De opdrachtgever kan de zaken bij het bedrijf of magazijn van Rolight of elke andere door Rolight aangewezen plaats ophalen, tenzij anders is overeengekomen.
6.3 De opdrachtgever verleent Rolight bij voorbaat toestemming om de door Rolight geleverde zaken in gedeelten te leveren.
6.4 Overeengekomen levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van schade aan de zijde van de opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Rolight. Rolight zal bij een overschrijding van de levertijd, dan wel indien duidelijk wordt dat zij de leveringstijd zal overschrijden, de opdrachtgever schriftelijk informeren over de geschatte periode waarmee de leveringstijd zal worden verlengd.
6.5 Indien de opdrachtgever de zaken niet direct afneemt nadat hem is medegedeeld dat deze te zijner beschikking staan komt de opslag daarvan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6.6 Bij speciale bestellingen en maatwerk kunnen bepaalde items op maat gemaakt worden. In dergelijke gevallen kan het voorkomen dat goederen, afkomstig van Rolight en specifiek voor de klant besteld of op maat vervaardigd, niet geretourneerd kunnen worden. In de orderbevestiging wordt expliciet aangegeven wanneer er items worden besteld die als zodanig zijn gekenmerkt.
Artikel 7 – Transport
7.1 Transportkosten zijn niet in de prijs begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Rolight het transport van de goederen verzorgt, komt het transport voor rekening en risico van de opdrachtgever, evenals alle verschuldigde vrachtkosten, belastingen en andere heffingen, invoerrechten en alle overige kosten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.
7.2 De kosten die zijn gerelateerd aan specifieke eisen van de opdrachtgever met betrekking tot het transport van de zaken, komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 8 – Derden
8.1 Rolight is bevoegd om voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Rolight en de opdrachtgever opdrachten te verstrekken aan derden.
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van Rolight tot aan het moment waarop alle vorderingen van Rolight op de opdrachtgever met betrekking daartoe volledig zijn voldaan.
9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd om de geleverde zaken te bezwaren met pandrechten, over te dragen of te verwerken, tenzij dit nodig is voor de gewone bedrijfsuitvoering.
Artikel 10 – Garantie
10.1 Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt Rolight ter zake van door haar geleverde zaken een garantie aldus, dat in geval van gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij zijn ontstaan binnen zes maanden na de levering, uitsluitend of als direct gevolg van een gebrekkige vervaardiging van de zaak of gebruik van slecht(e) grondstoffen of materiaal, de betreffende zaken of onderdelen kosteloos door Rolight door nieuwe zullen worden vervangen. De opdrachtgever zal Rolight hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in de gelegenheid stellen. Kosten die ontstaan, doordat hieraan niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten van onderzoek door Rolight naar vermeende gebreken komen ten laste van de opdrachtgever, indien geen gebrek aanwezig blijkt te zijn waarvoor garantie is verleend.
10.2 De garantie van Rolight geldt niet indien de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken of indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de kwaliteit van de toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde zaken of indien Rolight in overleg met de opdrachtgever gebruikte zaken levert.
10.3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- of importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de daarbij gestelde garantiebepalingen van deze derden. Op van derden betrokken onderdelen en/of zaken wordt door Rolight nooit meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.
10.4 In geval de opdrachtgever aan Rolight grondstoffen of zaken ter bewerking verstrekt, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerking. Deze garantie is beperkt tot herverrichting van die bewerking, met overeenkomstige toepassing van het hiervoor bepaalde in dit artikel 10 van de algemene voorwaarden.
10.5 Rolight is nooit verplicht om haar garantieverplichtingen na te komen voorzover de kosten, die daaruit voor haar voortvloeien, hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van zaken overeengekomen prijs.
10.6 Rolight is alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11 – Reclame
11.1 De opdrachtgever dient de zaken na levering direct te (laten) controleren. De opdrachtgever mag geen zaken retourneren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rolight.
11.2 Klachten over de geleverde zaken dienen door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen na levering van de zaken te worden gemeld aan Rolight, met vermelding van het eventueel bijbehorende factuurnummer en ordernummer. De aard van het gebrek dient uit de schriftelijke klacht afdoende te blijken.
11.3 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan Rolight te worden gemeld.
11.4  Indien de opdrachtgever geen klachten heeft gemeld binnen de voornoemde periodes, zullen de geleverde zaken en zullen de facturen worden aangemerkt als geaccepteerd en goedgekeurd. Klachten die gemeld worden na de voornoemde periodes zullen niet in behandeling worden genomen.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Rolight, haar bestuurders en ondergeschikten en derden die zij betrekt bij de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, zijn niet aansprakelijk voor enige schade voorvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst en de (wijze van) uitvoering daarvan, welke opdrachtnemer of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht de oorzaak.
12.2 Rolight is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade daaronder begrepen.
12.3 Indien Rolight ondanks het bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk mocht zijn, kan zij slechts aansprakelijkheid dragen voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de onder die verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Rolight echter nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de desbetreffende overeenkomst.
12.4 De opdrachtgever vrijwaart Rolight hierbij voor alle eventuele vorderingen van derden voor enige schade waarvoor Rolight jegens de opdrachtgever geen aansprakelijkheid draagt, welke schade verband houdt met door Rolight geleverde zaken of verrichte diensten.
12.5 De in de artikelen 12.1 en 12.2 van deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van een bestuurder of bestuurders van Rolight zel.
Artikel 13 – Ontbinding
13.1 Alle vorderingen die Rolight heeft, uit welke hoofde dan ook, op de opdrachtgever, worden direct opeisbaar indien:
  I de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de op de opdrachtgever rustende verplichtingen uit de overeenkomst met Rolight of deze algemene voorwaarden en niet binnen zeven dagen na ontvangst van een schriftelijke mededeling daartoe alsnog aan haar verplichtingen voldoet.
  II de opdrachtgever een aanvraag heeft gedaan tot surseance van betaling;
  III de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of is ontbonden;
  IV de opdrachtgever als rechtspersoon geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, wordt ontbonden of geliquideerd;
  V op de goederen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd.
13.2 In de voornoemde gevallen is de opdrachtgever op grond van deze algemene voorwaarden direct en automatisch in verzuim. Rolight heeft het recht om in de voornoemde situaties de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Rolight direct, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden.
13.3 Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden, heeft Rolight het recht op vergoeding door de opdrachtgever van alle door Rolight geleden schaden, kosten, rente en dergelijke, welke voortvloeien uit de ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
Artikel 14 – Overmacht
14.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden verstaan: omstandigheden die de (tijdige) nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Rolight zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere, maar niet limitatief, worden begrepen: wijzigingen in wet- en regelgeving, ziekte van het personeel, natuurrampen, oorlog, openbare ordeverstoringen, uitvallen van machines en/of storingen en het niet kunnen inkopen van de benodigde grondstoffen, halffabrikaten, apparatuur, brandstof of transport, een en ander zowel indien deze voorkomen bij zowel Rolight als bij toeleveranciers.
14.2 Indien Rolight door overmacht wordt verhinderd om de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst na te komen, heeft Rolight het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
14.3 Rolight is niet schadeplichtig jegens de opdrachtgever wegens vertraging van de uitvoering van de overeenkomst dan wel de niet uitvoering van de overeenkomst.
14.4 Rolight zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de oorzaak van de overmacht weg te nemen.
14.5 Indien Rolight bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren.
Artikel 15 – Conversie
15.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. Partijen zullen dan een nieuwe bepaling overeenkomen die in de plaatst treedt van de ongeldige bepaling. De nieuwe bepaling moet, gelet op de bedoeling van partijen, qua strekking zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepaling.
Artikel 16 – Geschillen en toepasselijk recht
16.1 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Rolight en de opdrachtgever is uitsluitend (intern) Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van enig eenvormig internationaal recht of enig verdragsrecht, enige EG-Verordening of EG-Richtlijn daaronder begrepen, dat krachtens het toepasselijke Nederlandse recht van toepassing zou (kunnen) zijn.
16.2 Indien Rolight en de opdrachtgever geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen Rolight en de opdrachtgever niet in der minne kunnen regelen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Almelo. Rolight is echter gerechtigd een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever.
16.3 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet dat Rolight en de opdrachtgever in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om een geschil te laten beslechten door mediation of bij wijze van arbitrage of bindend advies.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.

AANVULLENDE VOORWAARDEN PROJECTREALISATIE

Artikel 1 – Geldigheid
1.1 Voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten waarbij Rolight op locatie werkzaamheden verricht en/of waarbij Rolight maatoplossingen realiseert, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Het niet voldoen aan gestelde project voorwaarden kan resulteren in meerwerk, echter nimmer in minderwerk.
Artikel 2 – Algemeen
2.1  Werkzaamheden/installaties van derden die betrekking hebben op werkzaamheden van Rolight dienen afgerond en operationeel te zijn voordat Rolight met haar werkzaamheden start (o.a. E-installatie, toneelmachinerie etc).
2.2 De ruimte dient schoon, stofvrij en vrij van obstakels gebruikt te kunnen worden.
2.3 Opdrachtgever of beslissingsbevoegde afgevaardigde hiervan dient gedurende de hele installatieperiode bereikbaar te zijn (minimaal telefonisch).
Artikel 3 – Plaatsing/montage
3.1 Situatie op locatie dient overeen te komen met goedgekeurde tekeningen.
3.2 De aanbieding is exclusief het eventueel demonteren en/of verwijderen van de huidige installatie.
3.3 De aanbieding is exclusief het aanbrengen of aanpassen van plaatsingsoppervlakken of ophangpunten.
3.4 Indien het inhangen van armaturen onderdeel is van de opdracht dient de gebruiker een lichtplan aan te leveren met posities van armaturen en wcd’s. Dit lichtplan dient uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden in het bezit van Rolight te zijn. Armaturen die niet op een lichtplan staan worden als los licht beschouwd en niet ingehangen.
3.5 De aanbieding is exclusief het stofvrij verpakken van geïnstalleerde componenten (tegen bouwstof).
3.6 Indien expliciet overeengekomen is dat Rolight de armaturen afstelt volgens een lichtplan dient de ruimte op ieder door Rolight gewenst moment volledig verduistert te kunnen worden. Ook als dit betekend dat derden dan hun werkzaamheden niet voort kunnen zetten.
Artikel 4 – E-installatie
4.1 Bekabeling dient ter plaatse van de te maken connecties op lengte aanwezig te zijn en duidelijk gecodeerd.
4.2 De aanbieding is exclusief
  a. het aanleggen van E-bekabeling, kabelgoten, leidingen etc.
  b. het verlengen of anderszins aanpassen van de bestaande bekabeling.
  c. aansluiten van litzes (bij bijvoorbeeld YMvKas kabel).
  d. het eventueel aanpassen van bestaande patch- of overzetkasten.
  e. het eventueel aansluiten van de hoofdstroomvoorziening.
Artikel 5 – Hangende- en/of hijsinstallaties
5.1  Rolight voorziet niet in ophangpunten voor hijsmiddelen of vast hangende installaties. Ophangpunten en/of plafondconstructies dienen minimaal geschikt te zijn voor het veilig dragen van een dynamische last gelijk aan het maximale draag-/hijsvermogen van de in te hangen hijsmiddelen vermeerderd met het eigen gewicht van het hijsmiddel, met een minimum van 100kg per ophangpunt.
5.2 Ophangpunten dienen deugdelijk bevestigd en geborgd te zijn.
5.3 Ophangpunten dienen te voldoen aan alle ter plaatse geldende wet- en regelgeving.
5.4 Rolight kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de sterkte van de plafond-/ophangconstructie die door derden is voorzien.
Artikel 6 – Transport
6.1  De aanbieding is exclusief het verplaatsen van goederen via trappen.
6.2 Laad- en losplaats dient verhard en goed toegankelijk te zijn met een vrachtwagen.
6.3 Ondergrond waarover goederen verplaatst moeten worden dient geheel met een palletwagen bereden te kunnen worden (hard en vrij van obstakels en hoogteverschillen).
6.4 Er dient kostenloze parkeerruimte beschikbaar te zijn in de directe omgeving van de locatie.
Artikel 7 – (Op)levering
7.1 Opdrachtgever of beslissingsbevoegde afgevaardigde hiervan dient aanwezig te zijn om te leveren materialen en diensten in ontvangst te nemen en af te tekenen.
7.2 Indien (werkzaamheden van) derden beletten dat de installatie getest kan worden zal er worden opgeleverd zonder te testen. Het oplossen van gebreken die hierdoor niet boven water konden komen wordt gezien als meerwerk.
7.3 Oplevering wordt uitgevoerd op laatste installatiedag, aansluitend aan werkzaamheden Rolight. Hierbij dient de opdrachtgever of beslissingsbevoegde afgevaardigde hiervan aanwezig te zijn.
Artikel 8 – Planning
8.1 De opdrachtgever verplicht zich om Rolight vroegtijdig op de hoogte te brengen als er ontwikkelingen zijn die de voortgang van het project dreigen te vertragen. Kosten die voortvloeien uit vertraging kunnen leiden tot meerwerk (kosten) en/of uitstel van het gehele project. Het project zal dan opnieuw in de planning worden opgenomen.
8.2 Werkzaamheden kunnen gedurende het traject worden afgestemd, echter dienen minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden definitief te worden vastgelegd.
8.3 Wachturen i.v.m. obstructie door derden worden separaat in rekening gebracht.
8.4 Rolight dient in de gelegenheid gesteld te worden haar werkzaamheden in één aaneengesloten periode af te ronden.
8.5 De locatie dient per werkdag minimaal 8 uur aaneengesloten beschikbaar te zijn voor werkzaamheden.
8.6 Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens reguliere werktijden op werkdagen van 8:30 tot 17:30. Voor werkzaamheden buiten deze uren gelden afwijkende installatietarieven.
Artikel 9 – Hulpmiddelen
9.1 De aanbieding is exclusief de huur van (rol)steiger(s), hoogwerker(s) of andere liften en hijs-/hefmiddelen.
9.2 Bij plafond montage dienen minimaal twee rolsteigers aanwezig te zijn met een platform hoogte 2mtr. lager dan de plafond-/montage hoogte, en een railing rond het platform van 1,2mtr. De rolsteigers moeten opgebouwd vrij kunnen bewegen in het gehele montagegebied, en dienen voorzien te zijn van een steigerkaart.
Artikel 10 – Betaling
10.1 In het geval van vooruitbetaling dient uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan de betalingsverplichting te zijn voldaan. Het niet voldoen aan deze voorwaarde heeft uitstel van de werkzaamheden met minimaal 5 werkdagen tot gevolg.
10.2 Wanneer de leverdatum door de opdrachtgever wordt verschoven naar een latere datum, en er is sprake van een uitgestelde leverdatum, blijft de betaling van kracht op de geprognosticeerde datum. Rolight zal dan het eigendom van de goederen overdragen aan de opdrachtgever.
Artikel 11– Opdracht
10.1 Wij accepteren een opdracht als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  a. Offerte is akkoord en ondertekend door Rolight ontvangen.
  b. Tekeningen zijn akkoord en ondertekend door Rolight ontvangen.
  c. Betalingscondities zijn overeengekomen.
  d. Eerste aanbetaling is binnen op rekening Rolight.
10.2 Na acceptatie van de opdracht ontvangt u van Rolight een opdrachtbevestiging. Vanaf dat moment gaat de overeengekomen levertijd in.
10.2 De opdracht kan producten bevatten die specifiek voor dit project worden geproduceerd of besteld. Door deze opdracht aan Rolight te verstrekken ontstaat er een afnameverplichting voor deze goederen zonder verdere mogelijkheid tot aanpassing, annulering of retournering.
Artikel 12– Levertijd
12.1 Bij Projectrealisatie dient rekening gehouden te worden met een levertijd van tenminste 8 weken na opdracht.
Artikel 13 – Meer-/minderwerk 
13.1 Meerwerk kleiner dan 10% van de totale aanneemsom wordt uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming.
13.2 Meerwerk groter dan 10% van de totale aanneemsom wordt overlegd met de opdrachtgever. Vertraging door toestemming op meerwerk kan wederom resulteren in meerwerk.
Voor het overige verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van Rolight theatertechniek BV zoals gedeponeerd bij de KvK te Enschede onder nummer 06048772.